Logo Credat
  nahradneplnenie.sk
   
Ponúkame Vám náhradné plnenie – služby chránenej dielne.

Ak máte najmenej 20 zamestnancov a neplníte povinný podiel pracovníkov (3,2%) so zníženou pracovnou schopnosťou, potom odvediete štátu takmer 900€ za jedného chýbajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou.

Náhradné plnenie – znamená objednať si tovar alebo službu v chránenej dielni najmenej za 800,-€ a splnili ste si zákonnú povinnosť, pričom ste získali ešte aj proti službu.
 
   

Možnosti

Prehľadná informácia ako zadávaním zákaziek CHD/CHP vykonať náhradné plnenie na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 64, § 64a  a k výške odvodu podľa § 65 zákona č. 389/2006 Z.z. o službách zamestnanosti pre rok 2009

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov , je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 389/2006 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2009 v termíne do 31.03.2010 na tlačive predpísanom ústredím.

Pozor! Ak firma zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 70 %, ráta sa tento zamestnanec za troch občanov so zdravotným postihnutím.

Počet zamestnancov sa počíta z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.


Výpočet celkovej ceny práce za rok 2009:
Celková cena práce CCP= priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za 1.- 3. štvrťrok 2008 +   preddavok na poistné na zdravotné poistenie + poistné na sociálne poistenie platených zamestnávateľom (nemocenské poistenie + poistenie v nezamestnanosti + invalidné poistenie + úrazové poistenie + garančné poistenie + rezervný fond solidarity) +  príspevok na starobné dôchodkové sporenie = 983€

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, môže vo forme náhradného plnenia podporiť chránene dielne, ktoré zamestnávajú takýchto občanov a zadať im zákazku a plniť povinný podiel náhradným plnením:

1. v zmysle § 64 zákona zadávať zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2009 sumu 788€.

2. v zmysle § 64a zákona odoberať výrobky alebo služby :
- od chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
- od občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
- od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a podieľali sa na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné zadať zákazku, odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť, a 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2009 sumu 788€.

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty , započítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb aj daň z pridanej hodnoty.
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty , nezapočítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. v zmysle § 65 zákona zaplatením odvodu ,
t. j. odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 (za jedného občana je odvod 886€ )

4. v zmysle § 65a vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a alebo § 65.
V prípade, že zamestnávateľ povinný podiel zamestnávania občanov so ZP podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, splnil zadaním zákazky podľa ust. § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa ust. § 64a zákona o službách zamestnanosti je potrebné k výkazu doložiť doklady preukazujúce náhradné plnenie:

- fotokópiu dokladu o zadaní zákazky, fotokópia dokladu o odobratí výrobkov a alebo služieb (objednávka, resp. zmluva, faktúra)
- fotokópiu dokladu o zaplatení (výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
- potvrdenie pre zamestnávateľa

Suma 886€ je vyššia o 98 eur (2952,34 Sk) v porovnaní so sumou, ktorá je potrebná na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím v prípade, ak zamestnávateľ plní povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky alebo odoberaním výrobkov a služieb.   Týmto nastaveným rozdielom v príspevkoch sa sleduje cieľ, aby zamestnávatelia uprednostňovali zadávanie zákaziek, odoberanie výrobkov a služieb pred platením odvodov za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok, čo umožní vytvoriť viac príležitostí na zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím.

Podrobnosti je potrebné konzultovať s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

CREDAT INDUSTRIES, a.s., Priemyselný areál 3415, 946 03 Kolárovo, IČO: 36526401, DIČ: 2020161176, www.diare.sk
Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok