Logo Credat
  nahradneplnenie.sk
   
Ponúkame Vám náhradné plnenie – služby chránenej dielne.

Ak máte najmenej 20 zamestnancov a neplníte povinný podiel pracovníkov (3,2%) so zníženou pracovnou schopnosťou, potom odvediete štátu takmer 900€ za jedného chýbajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou.

Náhradné plnenie – znamená objednať si tovar alebo službu v chránenej dielni najmenej za 800,-€ a splnili ste si zákonnú povinnosť, pričom ste získali ešte aj proti službu.
 
   
left
LegislatívaLegislatíva MožnostiMožnosti Štatút chránenej dielneŠtatút chránenej dielne
Desatoro CHDDesatoro CHD Knikárska produkciaKnihárska produkcia  
 

Desatoro

pre objednávky do chránených dielní (CHD) za účelom náhradného plnenia.


1 – Štatút chránenej dielne – overte si existenciu a platnosť štatútu chránenej dielne. Štatút je základný dokument každého chráneného pracoviska a jeho kópia je súčasťou potvrdenia o náhradnom plnení.

2 – Podnikateľské oprávnenie – overte si existenciu a platnosť podnikateľského oprávnenia : Živnostenský list, Výpis z obchodného registra. Podnikateľské oprávnenie je jednou z nutných podmienok vydania štatútu CHD.

3 – Predmet činnosti – overte súlad predmetu činnosti v podnikateľskom oprávnení a v štatúte chránenej dielne. Predmet činnosti je najdôležitejší pri posudzovaní oprávnenosti vykonávať činnosť a hlavne pri posúdení možnosti zaradiť služby, výrobky alebo tovar do 100%nej či 10%nej sadzby započítateľnosti do náhradného plnenia v zmysle štatútu CHD.

4 – Požadovaná služba, tovar z CHD – posúďte vhodnosť predmetu činnosti na splnenie Vašej požiadavky. Vaša požiadavka musí byť bezpodmienečne krytá predmetom činnosti obsiahnutého v štatúte CHD. V prípade nesúladu nie je možné vystaviť platné potvrdenie o náhradnom plnení. Takéto potvrdenie pri následnom preverovaní úradom práce nebude uznané a Vám vyrúbia okrem úhrady odvodu aj penále a pokutu. Dokonca sa môžete stať účastníkom daňovo-odvodového podvodu.

5 – Potvrdenia o náhradnom plnení – dajte si dodávateľom predložiť vzorový výkaz o náhradnom plnení so všetkými prílohami(100% a 10%). Jednou z kontrol serióznosti je nechať si zaslať vzorové (alebo Vaše predbežné) potvrdenie o náhradnom plnení. Z daného potvrdenia môžete zistiť či je dôsledne rozdelené vykázanie služby, výrobkov zhotovených a tovarov chránenou dielňou nevyrábaných, ale len nakupovaných.

6 – Zápočet 100% plnenia – dajte si podrobne vysvetliť, ktorá časť náhradného plnenia(služba, výrobok) je 100% započítateľná a zvážte súlad s predmetom činnosti. Ujasnite si pojmy výrobku a tovaru. Výrobkom sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou CHD alebo bol významne pozmenený(v tvare, účele alebo funkčnosti,..) činnosťou CHD. Všetko čo bolo nakúpené a nemožno to považovať za polotovar, surovinu, súčiastku..., je tovarom a jeho hodnota sa započítava 10%-tami.

7 – Zápočet 10% plnenia - dajte si podrobne vysvetliť, ktorá časť náhradného plnenia(služba, výrobok) je 10% započítateľná a zvážte súlad s predmetom činnosti. V zmysle §64 ods. 8 zákona 373/2010 Z. z. sa na produkty nezhotovované CHD vzťahuje len 10%ná možnosť zápočtu na náhradné plnenie, a to tiež iba v prípade, ak v predmete činnosti chráneného pracoviska je činnosť nákupu a predaja.

8 – Záruka obhájiteľnosti - žiadajte záruku obhájenia náhradného plnenia pred úradom práce a zodpovednosť pri akejkoľvek následnej kontrole zo strany štátnych orgánov. Účelom náhradného plnenia, okrem iného, je zabezpečiť si splnenie odvodovej povinnosti zadaním zákazky CHD alebo CHP. Bez záruky úplného súladu náhradného plnenia s platnou legislatívou sa vystavujete sankciám od kontrolných štátnych inštitúcii. Nielen že neušetríte, ale môžete zaplatiť nezaplatený odvod, penále do doby keď sa kontrola vykonáva(môžu to byť roky) a aj pokutu. Žiadajte preto od CHD záruku, že svoje potvrdenia bez výhrad obhája pri akejkoľvek následnej kontrole. Zlyhanie CHD Vašu zodpovednosť voči zákonným povinnostiam neospravedlňuje.

9 – Referencie – preverte čo možno najviac dostupných informácii – od webstránky cez rôzne registre CHD až po osobnú návštevu. Aj doba existencie CHD dáva tušiť o skúsenostiach a možnosti existencie viacerých kontrol, ktoré CHD usmernili, a tým potvrdili opodstatnenosť jej existencie.

10 – Rozhodnutie – len ak Vás poznatky z predošlých bodov bezpodmienečne presvedčili zadajte objednávku, inak sa poobzerajte po inej chránenej dielni.
CREDAT INDUSTRIES, a.s., Priemyselný areál 3415, 946 03 Kolárovo, IČO: 36526401, DIČ: 2020161176, www.diare.sk
Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok